Privacy verklaring

In het kort

Als je bij Happy Feet Anneke een handen- of voetenbehandeling wilt, zetten we een agenda afspraak in ons systeem. Daarvoor gebruiken we minimaal je naam en je telefoonnummer, zodat we contact met je kunnen opnemen als dat nodig is. Soms ook je e-mailadres, als we dat beiden handig vinden. Jouw naam, telefoonnummer en emailadres zijn persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens, dus die geven we nooit zonder jouw toestemming aan een ander. En we sturen je ook geen reclame e-mails of nieuwsbrieven, zolang je jezelf daar niet voor hebt opgegeven via onze website. We noteren de behandelingen die je hebt gehad, eventueel met bijzonderheden die de kwaliteit, zorgvuldigheid en beleving van huidige of toekomstige dienstverlening ten goede komen. Bijvoorbeeld welke lak is gebruikt en hoe gezorgd wordt dat die bij jou goed hecht. Daarmee optimaliseren we onze dienstverlening en onze bedrijfsvoering.

Happy Feet Anneke is een geregistreerde medisch pedicure. Bij een (medisch) pedicure behandeling is het noodzakelijk om gegevens over jouw gezondheid te verwerken voor het waarborgen van de kwaliteit van de dienst- en zorgverlening aan jou. Het is kwaliteitseis uit de richtlijnen en beroepscode voor (medisch) pedicures. Zodat we zicht hebben op wat van belang is in jouw situatie. Voordat we gegevens over je gezondheid vastleggen, vragen we jouw uitdrukkelijke schriftelijke of digitale toestemming. Die toestemming kun je altijd weer intrekken; dan verwijderen we je gegevens en stoppen we de behandeling.

Happy Feet Anneke gebruikt voor bovenstaande doelen, zo min mogelijk gegevens van je. De systemen waarin we je gegevens bewaren zijn beveiligd met gangbare, hedendaagse technieken zoals wachtwoorden, pincodes, encryptie, anti-virussoftware, back-up procedures en mogelijkheden om gegevens op afstand te wissen bij diefstal van apparatuur. Het beveiligingsniveau is afgestemd op de aard van de gegevens. En uiteraard zitten er sloten op onze deuren.

Voor een goede werking van onze website gebruiken we alleen cookies die geen inbreuk maken op je privacy (geen zgn. tracking-cookies).

Wil je meer weten over hoe Happy Feet Anneke omgaat met je gegevens en je privacy, lees dan hieronder onze uitgebreide verklaring.

Happy Feet Anneke hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en je privacy. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Happy Feet Anneke houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Happy Feet Anneke zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van gewone persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Happy Feet Anneke verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen en agenda afspraken;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht en toekomstige opdrachten;
 • Het verbeteren en beheersen van de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Happy Feet Anneke de volgende persoonsgegevens van je vragen of verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats, provincie, land;
 • Bankrekeningnummer;
 • Geboortedatum;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Categorie dienstverlening;
 • Notities klant (publieke gegevens)
 • Datum en tijdstip van de afspraak voor levering van producten en diensten;
 • Geleverde producten en diensten en de omzet daarvan.

Jouw persoonsgegevens worden door Happy Feet Anneke opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende maximaal 2 jaar na de laatste levering van diensten en/of producten en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens van klanten
Bijzondere persoonsgegevens van klanten worden door Happy Feet Anneke verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze bijzondere persoonsgegevens is:

 • Uitdrukkelijke schriftelijke of digitale toestemming.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Happy Feet Anneke de volgende bijzondere persoonsgegevens van je vragen of verwerken:

 • Anamnese, behandelplan en foto’s over de gezondheid van klanten

Jouw bijzondere persoonsgegevens worden door Happy Feet Anneke opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende maximaal 2 jaar na de laatste levering van diensten en/of producten.

Verwerking van gewone persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Happy Feet Anneke verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Happy Feet Anneke de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Happy Feet Anneke opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van gewone persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Happy Feet Anneke verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Happy Feet Anneke de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Happy Feet Annke opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de website;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij gebruiken geen derden voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU en welke niet gecertificeerd zijn door het EU-US Privacy Shield. Met een cerficering voor het EU-US Privacy Shield voldoen partijen die gevestigd zijn buiten de EU aan de strenge Europese voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Happy Feet Anneke bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Happy Feet Anneke van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouwzelf of in opdracht van je direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookie gebruik
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die je computer ontvangt als je onze website bezoekt.

Functionele cookies
Happy Feet Anneke maakt gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn momenteel nodig om een website te laten werken. Een voorbeeld van een functionele cookie is het opslaan van de producten die de bezoeker in het winkelmandje plaatst. Ook als je ‘ingelogd blijven’ aan vinkt bij het inloggen, worden cookies geplaatst. Bij een later bezoek word je dan automatisch ingelogd, wat voor veel gebruikers erg prettig werkt. Deze voorbeelden vallen in de categorie functionele cookies. Voor het plaatsen van functionele cookies hoef je volgens de wet geen toestemming aan de bezoeker te vragen.

Analytische cookies
Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Door middel van deze cookies krijgen eigenaren van websites inzicht in het gebruik van hun website. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd zolang het IP-adres van de bezoeker geanonimiseerd is. De website van Happy Feet Anneke werkt op de geanonimiseerde wijze. Met deze data kan de website geoptimaliseerd worden, waardoor we de gebruikerservaring voor bezoekers kunnen verbeteren. Voor analytische cookies die worden gebruikt om het verkeer op een website te analyseren, hoeven we geen toestemming aan de bezoeker te vragen. Hierover moeten bezoekers wel geïnformeerd worden in de cookie- of privacyverklaring.

Tracking-cookies
Tracking-cookies, ook wel marketingcookies, zijn cookies die binnen een domein of over verschillende domeinen gebruikt worden om surfgedrag van de bezoekers vast te leggen. Happy Feet Anneke maakt hier geen gebruik van. Hiermee zouden gerichte aanbiedingen gedaan worden. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de remarketingcampagnes van Google AdWords. Niet alleen Google AdWords maakt gebruik van tracking-cookies, ook socialmedia-accounts, nieuwsbrieven en partnersites maken gebruik van deze cookies. Voor het bijhouden van persoonsgerichte gegevens is toestemming vereist. Nadat een gebruiker geaccepteerd heeft dat cookies worden bijgehouden, mogen deze cookies worden geplaatst.
Zoals gezegd maakt Loolakt geen gebruik van tracking-cookies.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Happy Feet Anneke
Nieuwe Markt 7 G
3771 CB Barneveld

info@voetverzorgingbarneveld.nl